Сайт нұсқасы 3

Сайт нұсқасы №3. Адаптивті дизайн. Жиһаз компаниясының сайтының негізінде жасалған.

Сілтемесі: https://t5.kz-mukhtar.info/

Сайт нұсқасы №3

Сайт нұсқасы №3

Сайт нұсқасы №3